HOME > 플러그인 > 홈페이지 Plugin[유료]온라인문의 게시판 유형추가 | 조회 17,622 | 2011-12-13 20:55:02

온라인 문의 플러그인의 스킨이 추가되었습니다.


아래 항목별로 추가 되었습니다. 코드명을 확인해주세요!


1.skin_inquiry_car01_LCH (차량문의01스킨)2.skin_inquiry_car02_LCH (차량문의02스킨)3.skin_inquiry_counsel-etc01_LCH (궁합운세상담01스킨)4.skin_inquiry_dgc_LCH (예약기본스킨)
5.skin_inquiry_dgc_LCH (확장문의스킨)6.skin_inquiry_inte01_LCH (인테리어문의01스킨)7.skin_inquiry_move01_LCH (이사견적문의01스킨)8.skin_inquiry_school01_LCH (학원문의01스킨)9.skin_inquiry_sell01_LCH (매매문의01스킨)10.skin_inquiry_wedding01_LCH (웨딩문의01스킨)


  skin_inquiry_car01_LCH.jpg skin_inquiry_car02_LCH.jpg skin_inquiry_counsel-etc01_LCH.jpg skin_inquiry_emailadd01_LCH.jpg skin_inquiry_dgc_LCH.jpg skin_inquiry_default_LCH.jpg skin_inquiry_inte01_LCH.jpg skin_inquiry_move01_LCH.jpg skin_inquiry_school01_LCH.jpg skin_inquiry_sell01_LCH.jpg skin_inquiry_wedding01_LCH.jpg